dissabte, 23 de maig de 2015

Qui a més de dona té mossos, ja cal que faci els ulls grossos

Parèmia: Qui a més de dona té mossos, ja cal que faci els ulls grossos - refr.

Explicació: Aconsella malfiar-se dels criats: sovint el perill és a la pròpia llar.

Nota: Aquí, Fer els ulls grossos no es pren en el sentit que entenem aquesta frase feta, sinó en el sentit de vigilar força.